Uslovi i odredbe

Uslovi i odredbe

Molimo vas da pažljivo pročitate naše uslove i odredbe (od 1. septembra 2012. godine) pre upotrebe, jer se oni primenjuju na sve transakcije, kako prilikom direktne upotrebe www.bellcom.rs, tako i prilikom korišćenja svih poddomena i kod korišćenja drugih veb lokacija (linkovi).

Bellcom Services. Hubstrasse. 101 CH-9500 Wil SG. E-Mail: info@bellcom.rs Web: www.bellcom.rs

Za pregled naknada idite na početnu stranicu. Molimo vas da nam žalbe ili pitanja uputite na info@bellcom.rs.

I. Uslovi

§ 1. Platforma

Veb sajt Bellcom Services je platforma na kojoj registrovani članovi mogu oglašavati usluge i raditi ili ih postaviti kao aukciju, pod uslovom da one ne krše zakonske propise ili opšte uslove. Bellcom.rs nije dužan da proverava. Ako bellcom.rs sazna za bilo kakva zakonska kršenja, zadržava pravo da o tome obavesti nadležne organe. Sam Bellcom.rs je samo agent i ni u kom slučaju ne postaje ugovorni partner.

§ 2. Registracija ugovornog partnera

1. Privatni ili komercijalni klijenti se prvo registruju kao članovi bellcom.rs i dobijaju članski nalog. Registracijom prihvatate ove opšte uslove. Registracijom se zaključuje ugovor o korišćenju veb stranice između bellcom.rs i člana. Registracije se prihvataju samo od fizičkih lica punoletnih ili pravnih lica prema domaćem i stranom zakonu. Bellcom.rs može zatražiti dokaz o odgovarajućem upisu u registar za pravna lica. Unesite puno ime, poštansku adresu, telefonski broj i važeću adresu e-pošte. Adresa e-pošte nije dovoljna kao ime.

2. Izvođači imaju pravo da prihvate odgovarajuće poslove i predaju odgovarajuće ponude samo ako je za ovu oblast izdata registracija preduzeća ili ako je telefon ili faks dostupan na zahtev bellcom.rs radi provere izvođača.

3. Prilikom registracije, klijent/poslodavaoc ili firma/zanatlija biraju ime i lozinku člana koji još nisu dodeljeni. Ime člana ne može se sastojati od adrese e-pošte, Internet adrese ili registrovane kompanije i zaštitnog znaka, osim ako ne postoji ovlašćenje za upotrebu takvog žiga. UnderTool.de zadržava pravo da zatraži dokaz o ovlašćenju za upotrebu određenog imena kompanije u slučaju sumnje.

4. Bellcom.rs zadržava pravo da člana isključi iz učešća na platformi u slučaju takvih kršenja bilo nakon prethodnog upozorenja ili u slučaju očiglednih kršenja – bez upozorenja. Bellcom.rs se obavezuje da ni na koji način neće tražiti od članova lozinke i da će lozinke i druge podatke predavati ovlašćenim agencijama samo ako se to zahteva.

§ 3. Osnove ugovora o licenciranju

Bellcom.rs je dužan da platformu učini dostupnom za upotrebu samo ukoliko to dozvoljavaju provera podataka, procena i plaćanje. Privremena funkcionalna ograničenja ne daju vam pravo da podnesete zahtev za naknadu štete, da smanjite cenu ili da preradite ili da nadoknadite naknade i druge troškove. Ovo se takođe odnosi na privremeno ograničenje dostupnosti servera zbog neophodnih radova na održavanju ili u slučaju nestanka struje ili kvara mreže za šta bellcom.rs nije odgovoran.

§ 4. Naknade

Naknade, koje se mogu naći u informacijama o naknadama na našoj stranici, snosi korisnik. Naknade se naplaćuju po fakturi, faktura se šalje elektronskim putem za štampanje. Bellcom.rs ne preuzima odgovornost za bilo kakve troškove nastale onima koji učestvuju na aukciji. Prevremeni završetak aukcije mora se prijaviti e-poštom na info@bellcom.rs i aukcija se u ove svrhe ne sme falsifikovati.

§ 5. Blokiranje, opoziv, raskid

U slučaju kršenja zakonskih odredbi, prava trećih lica, ovih uslova ili ako postoji konkretna sumnja u pokušaj krivičnih dela, bellcom.rs zadržava pravo da privremeno ili trajno blokira članove. Završni blok se javlja u slučaju ponovljenih negativnih pregleda 5 ili više stavki, ako se koriste netačne ili nepotpune adrese, u slučaju nedopustivog korišćenja naloga člana ili zloupotrebe odgovarajućih usluga ili zloupotrebe funkcije „Messagebox“ kao zahteva za zaključenje direktne transakcije ili zahteva da kontaktirate drugog člana kako bi zaobišli bellcom.rs. Član koji ima više članskih naloga takođe može biti blokiran sa ove platforme. Član može u bilo kom trenutku raskinuti ugovor bez navođenja razloga putem info@bellcom.rs ili samog bellcom.rs, ali ne i tokom ugovora sa drugim članom bellcom.rs koji još uvek nije završen.

Otkazni rok za članove je uvek 11 meseci nakon registracije, e-poštom ili pismeno. U suprotnom, ugovor između člana i bellcom.rs biće automatski produžen.

§ 6. Komentari

Članovi su uzajamno dužni da se uvere u ispravnost podataka pruženih prilikom zaključenja ugovora. Bellcom.rs u tu svrhu postavlja sistem ocenjivanja, kojim se ocenjuje pouzdanost ostalih članova. Dozvoljene su samo ocene koje se odnose na upotrebu platforme bellcom.rs. Netačne ocene opravdavaju trenutnu trajnu zabranu. Komentari se moraju držati činjeničnim. Neusaglašene ocene opravdavaju privremenu i, u krajnjem slučaju, trajnu zabranu. Komentari koji nisu direktno povezani sa izvršenjem ugovora su zabranjeni. U slučaju netačne procene, članovi izričito zadržavaju pravo na spor po privatnom zakonu. Bellcom.rs izričito ne proverava ocene.

§ 7. Zabranjeni nalozi

I klijentima i firmama/zanatlijama je zabranjeno da posreduju usluge putem platforme koje krše zakonske propise ili moral, a to se može obaviti bez potrebnog odobrenja javnog prava u odnosu na člana. Bellcom.rs ne proverava usklađenost sa javnim, socijalnim i finansijskim zakonima. Za test je odgovoran ugovorni partner. Upotreba platforme bellcom.rs za reklamiranje bilo koje vrste zabranjena je. Svaki član odgovoran je za poštovanje propisa o naknadama, ukoliko oni predviđaju minimalne iznose. Nepridržavanje takvih naknada može dovesti do zabrane u bilo kom trenutku. Bellcom.rs u tom pogledu nema obavezu praćenja ili revizije.

§ 8. Razmena podataka

Kada se zaključi ugovor između dva člana, bellcom.rs pruža podatke potrebne za uspostavljanje kontakta, ali ne preuzima odgovornost za netačne, nepotpune informacije, štamparske greške, slučajno duplirane ili netačno postavljene poslove. U tom pogledu, član snosi isključivu odgovornost. Ponuđena cena je konačna cena koja uključuje odgovarajući zakonski porez na dodatu vrednost. Članovima je zabranjeno prosleđivanje podataka odgovarajućeg ugovornog partnera, bez obzira na motiv ili svrhu, osim ako ugovorni partner ne da prethodnu pisanu saglasnost za prenos podataka.

II. Zaključivanje ugovora

§ 1. Zaključivanje ugovora za internet aukcije

Kada se odabere najbolja ponuda, zaključuje se ugovor između ponuđača i klijenta, pri čemu ponuđač koji ima najbolju ponudu u roku za nadmetanje postaje ugovorni partner. Pravno obavezujući ugovor se pravi samo između članova, a ne putem ili sa bellcom.rs.

III. Odgovornost

§ 1. Odšteta

Član izuzima bellcom.rs od svih tvrdnji koje drugi članovi ili treće strane mogu podneti protiv bellcom.rs zbog mogućih kršenja zakona, kako u pogledu izdatih naloga, njihovog sadržaja, prezentacije i odgovarajuće ocene. Ako se od bellcom.rs ipak zahteva naknada štete, član će sve zahteve za naknadu štete podneti interno, uključujući troškove neophodnih pravnih postupaka za sva ovlašćena tela.
Za članove, bellcom.rs je odgovoran samo za štetu u slučaju namerne ili grube nepažnje, pri čemu bilo koja greška zaposlenog ili partnera može biti pripisana bellcom.rs samo u ovoj meri. U suprotnom ne postoji odgovornost za nadoknađivanje direktne, indirektne štete, posebno ne za izgubljenu dobit ili druge troškove. U odnosu na preduzetnike, bellcom.rs takođe odgovara samo za štetu koja je obično predvidiva prilikom zaključenja ugovora. Ovo se sprovodi bez obzira na pravni status člana.

§ 2 Mesto nadležnosti

Koliko je to dozvoljeno, kanton St. Gallen je dogovoren kao mesto nadležnosti.

§ 3. Komunikacija

Izjave između članova i bellcom.rs se uglavnom daju elektronskim putem, putem e-pošte. Dozvoljen je pismeni obrazac, pri čemu član mora ažurirati poštansku adresu i e-adresu člana.

Potrebna vam je usluga, izvođenje radova?
Popunite naš jednostavni obrazac besplatno i firme/zanatlije registrovane na Bellcom-u automatski će dobiti zahtev za novom uslugom.
Besplatno se registrujte i objavite potrebnu uslugu

Kao firma/zanatlija stalno morate da tražite nove klijente i poslove. Sa Bellcom-om vam je ovo znatno olakšano. Registrujte se i ubrzo će vam stići novi zahtevi iz vašeg regiona ili iz cele Srbije
Besplatna registracija za firme/zanatlije

Ukoliko ste već registrovani na Bellcom.rs prijavite se klikom na dugme ispod
Login