Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate naše uslove i odredbe (od 1. septembra 2012. godine) pre upotrebe, jer se oni primenjuju na sve transakcije, kako prilikom direktne upotrebe bellcom.rs, tako i prilikom korišćenja svih poddomena i kod korišćenja drugih veb lokacija (linkovi). Bellcom Services:

Bellcom Services
Hubstrasse 101
CH-9500 Wil
Switzerland

 

Za pregled naknada posetite https://www.bellcom.rs/naknade ili koristite naš kontakt obrazac.

 

I. Uslovi i odredbe

§ 1. Platforma Bellcom Services
Platforma Bellcom Services je platforma na kojoj registrovani članovi mogu oglašavati usluge ili ih postaviti kao aukciju, pod uslovom da one ne krše zakonske odredbe ili opšte uslove. Bellcom.rs nije dužan da proverava. Ako bellcom.rs sazna za bilo kakva zakonska kršenja, zadržava pravo da o tome obavesti nadležne organe bez upozorenja. Sam Bellcom.rs je samo agent i ni u kom slučaju ne postaje ugovorni partner.

 

§ 2 Registracija ugovornih partnera
1. Privatni ili komercijalni klijenti prvo se registruju kao članovi bellcom.rs i dobijaju članski nalog. Registracijom prihvatate ove opšte uslove. Registracijom se zaključuje ugovor o korišćenju veb stranice između bellcom.rs i člana. Registracije se prihvataju samo od fizičkih lica punoletnih ili pravnih lica prema domaćem i stranom zakonu. Bellcom.rs može zatražiti dokaz o odgovarajućem upisu u registar za pravna lica. Unesite puno ime, poštansku adresu, telefonski broj i važeću adresu e-pošte. Adresa e-pošte kao ime nije dovoljna.
2. Članovi imaju pravo da prihvate odgovarajuće poslove i podnesu odgovarajuće ponude samo ako je za ovu oblast izdata registracija preduzeća ili ako su faks ili telefon na zahtev bellcom.rs dostupni.
3. Pri registraciji, firma/zanatlija i poslodavaoc/klijent biraju ime i lozinku koji još nisu dodeljeni. Ime člana ne može se sastojati od adrese e-pošte, Internet adrese ili zaštitnog znaka neke kompanije , osim ako ne postoji odobrenje za upotrebu takvog žiga. UnderTool.de zadržava pravo da u slučaju sumnje zatraži dokaz o ovlašćenju za upotrebu određenog imena kompanije.
4. Bellcom.rs zadržava pravo da isključi člana iz učešća na platformi u slučaju takvih kršenja, bilo nakon prethodnog upozorenja ili u slučaju očiglednih kršenja unapred. Bellcom.rs se obavezuje da ni na koji način neće tražiti od članova lozinke i da će lozinke i druge podatke predavati ovlašćenim agencijama samo ako se to zahteva.

 

§ 3 Osnova korisničkog ugovora
Bellcom.rs je dužan da platformu učini dostupnom za upotrebu samo ukoliko se dozvoljava provera podataka, procena i plaćanje. Privremena funkcionalna ograničenja ne daju vam pravo da podnesete zahtev za naknadu štete, da smanjite cenu ili da preradite ili da nadoknadite naknade i druge troškove. Ovo se takođe odnosi na privremeno ograničenje dostupnosti servera zbog neophodnih radova na održavanju ili u slučaju nestanka struje ili kvara mreže za šta bellcom.rs nije odgovoran.

 

§ 4 Naknade
Naknade koje se mogu naći u informacijama o naknadama na našoj stranici snosi član. Naknade se naplaćuju po fakturi, faktura se šalje elektronskim putem za štampanje. Bellcom.rs ne preuzima odgovornost za bilo kakve troškove nastale onima koji učestvuju na aukciji. Prevremeni završetak aukcije mora se prijaviti e-poštom na info@bellcom.rs i aukcija se u ove svrhe ne sme falsifikovati.

 

§ 5 Blokiranje, opoziv, raskid.
U slučaju kršenja zakonskih odredbi, prava trećih lica ili ako postoji posebna sumnja u pokušaj krivičnih dela, bellcom.rs zadržava pravo da privremeno ili trajno blokira članove. Završno blokiranje se javlja u slučaju ponovljenih negativnih pregleda 5 ili više stavki, ako se koriste netačne ili nepotpune adrese, u slučaju nedopustivog prenosa računa člana ili zloupotrebe odgovarajućih usluga ili zloupotrebe funkcije „Messagebox“ kao zahteva za zaključenje direktne transakcije, samopromocija ili zahteva da kontaktirate druge članove kako bi zaobišli bellcom.rs. Član koji ima više članskih naloga takođe može biti blokiran sa ove platforme. Članu može u bilo kom trenutku raskinuti ugovor bez navođenja razloga putem info@bellcom.rs ili samog bellcom.rs, ali ne i tokom ugovora sa drugim članom bellcom.rs koji još uvek nije završen. Obaveštenje za člana je uvek 11 meseci nakon registracije, e-poštom ili pismeno. U suprotnom, ugovor između člana i bellcom.rs biće automatski produžen.

 

§ 6 Recenzije.
Članovi su uzajamno dužni da se prilikom zaključenja ugovora uvere u tačnost datih podataka. Bellcom.rs u tu svrhu postavlja sistem ocenjivanja, kojim se ocenjuje pouzdanost ostalih članova. Dozvoljene su samo ocene koje se odnose na upotrebu platforme bellcom.rs. Netačne ocene opravdavaju trenutnu trajnu zabranu. Komentari se moraju držati činjeničnim. Neusaglašene ocene opravdavaju privremenu i, u krajnjem slučaju, trajnu zabranu. Komentari koji nisu direktno povezani sa izvršenjem ugovora su zabranjeni. U slučaju netačne procene, članovi izričito zadržavaju pravo na spor po privatnom zakonu. Bellcom.rs izričito ne proverava ocene.

 

§ 7 Zabranjeni zahtevi
I klijentima i dobavljačima je zabranjeno da posreduju usluge putem bellcom.rs koje krše zakonske odredbe ili vređaju dobar moral ili koje se mogu izvršiti bez potrebnog odobrenja javnog prava u vezi sa dobavljačem. Bellcom.rs ne proverava usklađenost sa javnim, socijalnim i finansijskim zakonima. Za test je odgovoran ugovorni partner. Upotreba platforme bellcom.rs za reklamiranje bilo koje vrste, bila ona dozvoljena ili ne, zabranjena je. Svaki član odgovoran je za poštovanje propisa o naknadama, ukoliko oni predviđaju minimalne iznose. Nepridržavanje takvih skala naknada može dovesti do zabrane u bilo kom trenutku. Bellcom.rs u tom pogledu nema obavezu praćenja ili revizije.

 

§ 8 Razmena podataka
Kada se zaključe ugovori između dva člana, bellcom.rs pruža podatke potrebne za uspostavljanje kontakta, ali ne preuzima odgovornost za netačne, nepotpune informacije, štamparske greške, slučajno duplirane ili netačno postavljene poslove. U tom pogledu, dobavljač snosi isključivu odgovornost. Ponuđena cena je konačna cena koja uključuje odgovarajući zakonski porez na dodatu vrednost.
Članovima je zabranjeno prosleđivanje podataka odgovarajućeg ugovornog partnera, bez obzira na motiv ili svrhu, osim ako ugovorni partner ne da prethodnu pisanu saglasnost za prenos podataka.

 

II. Zaključivanje ugovora

§ 1 Zaključivanje ugovora na aukcijama na mreži
Nakon odabira najbolje ponude, zaključuje se ugovor između ponuđača i klijenta, pri čemu ponuđač koji ima najbolju ponudu u roku za nadmetanje postaje ugovorni partner. Pravno obavezujući ugovor se pravi samo između članova, a ne putem ili sa bellcom.rs.

 

III. Odgovornost

§ 1 Oslobađanje od odgovornosti
Član oslobađa bellcom.rs svih zahteva koje drugi članovi ili treća lica mogu podneti protiv bellcom.rs zbog mogućih kršenja zakona, kako u pogledu izdatih naloga, njihovog sadržaja, prezentacije i odgovarajuće ocene. Ako se od bellcom.rs ipak zahteva naknada štete, član će sve zahteve za naknadu štete podneti interno, uključujući troškove neophodnih pravnih postupaka za sva ovlašćena tela. Za članove, bellcom.rs je odgovoran samo za štetu u slučaju namerne ili grube nepažnje, pri čemu bilo koja greška zaposlenog ili partnera može biti pripisana bellcom.rs samo u ovoj meri. U suprotnom ne postoji odgovornost za nadoknađivanje direktne, indirektne štete, posebno ne za izgubljenu dobit ili druge troškove. U odnosu na preduzetnike, bellcom.rs takođe odgovara samo za štetu koja je obično predvidiva prilikom zaključenja ugovora. Ovo se odnosi bez obzira na pravni status člana.

 

§ 2 Mesto nadležnosti
Koliko je to dozvoljeno, kanton St. Gallen je dogovoren kao mesto nadležnosti.

 

§ 3 Komunikacija
Izjave između članova i bellcom.rs se uglavnom daju elektronskim putem, putem e-pošte. Dozvoljen je pismeni obrazac, pri čemu član mora ažurirati poštansku adresu i e-adresu člana. Uslovi korišćenja regulisani su opštim uslovima.

Potrebna vam je usluga, izvođenje radova?
Popunite naš jednostavni obrazac besplatno i firme/zanatlije registrovane na Bellcom-u automatski će dobiti zahtev za novom uslugom.
Besplatno se registrujte i objavite potrebnu uslugu

Kao firma/zanatlija stalno morate da tražite nove klijente i poslove. Sa Bellcom-om vam je ovo znatno olakšano. Registrujte se i ubrzo će vam stići novi zahtevi iz vašeg regiona ili iz cele Srbije
Besplatna registracija za firme/zanatlije

Ukoliko ste već registrovani na Bellcom.rs prijavite se klikom na dugme ispod
Login